We kunnen er niet meer omheen: de aarde warmt steeds sneller op. De gevolgen worden meer en meer tastbaar: hittegolven, droogte of juist extreem veel regen, smeltende gletsjers en ijskappen op de Noord- en Zuidpool met een stijging van de zeespiegel als gevolg. De toename van de CO2 uitstoot is de belangrijkste oorzaak hiervan.

De aarde heeft CO2 nodig om leefbaar te zijn. Anders zouden we permanent leven in een wereld waarin het altijd vriest. CO2 legt als het ware een deken om de aarde. Helaas is door de uitstoot van gassen, waarvan CO2 (kooldioxide) en methaan de belangrijkste zijn, die deken te dik geworden en warmt de aarde steeds meer op.

Om de opwarming tegen te gaan, hebben de regeringsleiders het Klimaatakkoord van Parijs gesloten en afgesproken om in 2050 geen CO2 meer uit te stoten. Daarmee zou de opwarming beperkt blijven tot 2% ten opzichte van 1990. Liever nog 1,5% trouwens. In 2030 dient in Nederland de uitstoot al met 55% te zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Ook is afgesproken dat er in 2050 geen restafval meer mag zijn. Afval dient weer grondstof te worden. Dit om te voorkomen dat de grondstoffen op aarde volledig uitgeput raken en ook omdat het verbranden van restafval ook CO2 uitstoot met zich meebrengt.

Zogenaamde fossiele brandstoffen zoals aardgas, benzine, diesel en kolen mogen straks niet meer gebruikt worden. Hiervoor in de plaats komt duurzame energie, opgewekt door wind en zon of energie die gewonnen wordt uit restwarmte, aard- en aquathermie, duurzaam gas zoals LNG en mogelijk kernenergie.

Deze maatregelen raken iedereen, in de hele wereld, dus ook de inwoners van Koggenland. De gemeente Koggenland heeft van het Rijk opdracht gekregen om inwoners en bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen bij de verduurzaming van woningen en bedrijfspanden. Gemeente Koggenland werkt daarbij ook samen met andere gemeenten in zowel West-Friesland als de gemeenten boven het Noordzeekanaal zoals in de Regionale Energie Strategie (RES).

Peilers duurzaamheidsbeleid

Hoewel de energietransitie – dus aardgasvrij worden – ontzettend belangrijk is bij de realisatie van de klimaatdoelstellingen, zijn er meer pijlers die met elkaar en in onderlinge samenhang ervoor zorgen dat ook in 2050 onze aarde nog leefbaar is:

Aardgasvrij

Terugbrengen fossiele brandstof voor huishoudens. Gemeente Koggenland heeft hiervoor de Transitievisie Warmte ontwikkeld en werkt aan wijkuitvoeringsplannen.

Mobiliteit

Vanaf 2035 worden er geen auto’s meer verkocht die op benzine of diesel rijden. Er komen auto’s die op elektriciteit rijden, of misschien wel waterstof. Ook zullen er veel meer deelauto’s komen en zullen elektrische fietsen en andere vervoersmiddelen populair worden. Circulaire Economie Van afval naar grondstof. We gaan naar een deeleconomie, gaan voedselverspilling tegen, restafval bestaat niet meer.

Circulaire economie

Circulaire Economie Van afval naar grondstof. We gaan naar een deeleconomie, gaan voedselverspilling tegen, restafval bestaat niet meer. Begint al bij de bron en gaat door alle geledingen heen, ook die van inwoners en ondernemers. In 2050 mag er geen restafval meer zijn.

Natuur

Frisse lucht, omgeving, groen en meer.

RES

Een voorwaarde voor de energietransitie. De gemeente Koggenland werkt samen met gemeenten boven het Noordzeekanaal aan duurzame opwerking van energie zoals zonne- en windenergie.

Klimaatadaptie

We zullen moeten leren omgaan met het veranderende klimaat. Water vasthouden in perioden van droogte of water afvoeren bij hoosbuien. Bomen en groen om warmte te absorberen, stenen uit de tuin om de omgeving koeler te houden.

Samen zullen deze onderdelen ervoor zorgen dat onze aarde en dus ook onze gemeente ook in 2050 nog leefbaar is. En daarbij is ieders medewerking meer dan nodig.